Πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Δικαιούχοι του προγράμματος Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκεκριμένα, για κάθε μια από τις τρεις παρεμβάσεις: Προϋπολογισμός & ποσοστά χρηματοδότησης Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€. Μέγιστος Προϋπολογισμός ανά παρέμβαση: Ποσοστά Επιδότησης: Παρέμβαση Read more about Πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»[…]

Αναμενόμενο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση εταιρειών franchising»

Το πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Στόχος του προγράμματος Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην Read more about Αναμενόμενο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση εταιρειών franchising»[…]

Αναμενόμενο πρόγραμμα για αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών για: σε τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων: Δικαιούχοι Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους: Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Ιδιωτική Εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία). Προϋπολογισμός Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 € (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των Read more about Αναμενόμενο πρόγραμμα για αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων[…]