Επενδυτικός νόμος 3908/2011 & 4146/2013

Γενικά

Επενδυτικός νόμος 3908/2011 & 4146/2013
Ο Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» ψηφίσθηκε από τη Βουλή στις 25 Ιανουαρίου 2011 και η τελευταία τροποποίηση του έγινε με τον Ν. 4242/ 2014 .
Στο επόμενο διάστημα προβλέπεται να ψηφιστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης πρόκειται να τροποποιηθεί τόσο ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, όσο και ως προς τα βασικά σημεία καθορισμού επιλέξιμων επιχειρήσεων, δαπανών και μορφής ενίσχυσης.

Υπαγόμενες Επενδύσεις

Στο Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, δηλαδή του Πρωτογενούς (πλην των τομέων Γεωργίας, Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας), της Μεταποίησης, του Τουρισμού και των Υπηρεσιών, με εξαιρέσεις.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση

Στις διατάξεις του Νόμου 3908/2011 δύνανται να υπαχθούν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Ως Νέες, θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους είτε έχουν ιδρυθεί εντός των προηγούμενων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Πότε υποβάλλονται οι επενδυτικές προτάσεις

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011 υποβάλλονται τον Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτους, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Είδη κρατικών ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια του νέου Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 παρέχονται κατά περίπτωση, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, οι ακόλουθες κρατικές ενισχύσεις:

 • φορολογική απαλλαγή
 • επιχορήγηση
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Κατηγορίες και τα είδη των κρατικών ενισχύσεων που παρέχονται για τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

  Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια περιλαμβάνουν τις κατηγορίες:

  Τεχνολογικής Ανάπτυξης
  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.
  Περιφερειακής Συνοχής
  Στην κατηγορία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.
  Γενικής Επιχειρηματικότητας
  Στην κατηγορια περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων (βλ. ανωτέρω) ή στα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια που περιγράφονται ακολούθως στο σημείο 5.2.

  Στα επενδυτικά σχέδια των κατηγοριών Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής παρέχονται συνδυαστικά:

 • η ενίσχυση της επιχορήγησης ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης – με διαφορετικά ποσοστά για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις
 • η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. Στα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας παρέχεται μόνον η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.
 • Τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

  Τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια περιλαμβάνουν τις κατηγορίες:

  Επιχειρηματικότητα των Νέων
  Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρίας. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέχονται οι ενισχύσεις της επιχορήγησης και της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
  Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
  Επενδυτικά σχέδια, τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέχονται και τα τρία είδη των ενισχύσεων του Νόμου, με τον περιορισμό του ποσοστού έως 60% για την επιχορήγηση και την επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
  Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια
  Υλοποίηση ολοκληρωμένων πολυετών (2−5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέχεται μόνον η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.
  Συνέργεια και Δικτύωση
  Επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης, τα οποία λειτουργούν με τη μορφή Κοινοπραξίας και απαρτίζονται από επιχειρήσεις της Ελλάδας και της Ε.Ε., καθώς και σε ποσοστό έως 20% από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικούς Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, η  οποία θα καθορίζει το είδος και το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης.

  Το ύψος της κρατικής ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση – φορέας της επένδυσης

  Η Επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων:

 • Στην Α΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι Νομοί της Αττικής και της Βοιωτίας.
 • Στη Β΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας.
 • Στη Γ΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας.
 • Ειδικότερα τα ποσοστά ενίσχυσης, κατά ζώνη κινήτρων και μέγεθος επιχείρησης, ανέρχονται:

  Ποσοστά ενίσχυσης

  Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.) και Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται, επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης 5%, μέχρι το ανώτατο όριο ενίσχυσης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ενώ στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χ.Π.Ε., κατά μέγεθος επιχείρησης και μέχρι το ποσοστό 50% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

  Το ύψος της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή:

  Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που ενισχύονται πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του κόστους της επένδυσης.

  Δραστηριότητες / επιχειρήσεις που ΔΕΝ υπάγονται στον νόμο:

  Δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του Ν.3908/2011:

 • Ο τομέας του χάλυβα
 • Ο τομέας των συνθετικών ινών
 • Ο τομέας του άνθρακα
 • Ο τομέας της ναυπηγίας
 • Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δημόσιοι αυτοί φορείς με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%.
 • Eπενδυτικά σχέδια εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή λαμβάνουν τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.
 • Όλες οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται

 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 περίπτωση δ΄ του παρόντος νόμου.
 • Προβληματικές επιχειρήσεις
 • Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
 • Επενδυτικά σχέδια φορέων, για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας μικρότερης των τριών αστέρων (3*).
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας. Στην εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ανέγερση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από την τάξη.
 • Επίσης, οι επιχειρήσεις που έχουν οικονομικές δραστηριότητες με τους ακόλουθους Κ.Α.Δ. (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008) δεν μπορούν να ενισχυθούν από το Ν.3908/2011:
  35.11.10.09, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 56, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99.