04/10/2014

Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η Uplink παρέχει λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, για εποπτεία του Λογιστηρίου ή και την πλήρη ανάληψη της τήρησης των Λογιστικών Βιβλίων της επιχείρησης.
Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχονται κατηγοριοποιούνται στους παρακάτω κύριους τομείς εργασιών:

 • Φορολογικές και Διοικητικές διαδικασίες έναρξης δραστηριότητας
 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων
 • Οργάνωση λογιστηρίου, στελέχωση και επιλογή προσωπικού
 • Σχεδιασμός & έλεγχος εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων
 • Συμβουλευτική φορολογικού, εργατικού, ασφαλιστικού και εμπορικού Δικαίου
 • Σύνταξη περιοδικών & ετήσιων φορολογικών και οικονομικών καταστάσεων
 • Συμβουλευτική Φορολογικών Υποθέσεων και Ελέγχων
 • Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

  Η Uplink παρέχει υπηρεσίες οικονομικής διεύθυνσης (outsourcing) σε επιχειρήσεις, που περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης του Κόστους (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) των παρεχόμενων Υπηρεσιών και Προϊόντων
  • Σχεδιασμό και εφαρμογή Συστήματος Διοικητικής Λογιστικής για την έκδοση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Αποτελεσμάτων, τον Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογιστικό Έλεγχο, το κόστος των Δραστηριοτήτων κ.α.
  • Έκδοση μηνιαίων οικονομικών αναφορών σχετικά με την πορεία της υλοποίησης των στόχων της επιχείρησης. Αξιολόγηση – προτάσεις
  • Οργάνωση και παρακολούθηση του Cash Flow της επιχείρησης
  • Υποστήριξη κατά την επικοινωνία και διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, τους πελάτες και τους προμηθευτές
  • Αξιολόγηση και βελτίωση των δυνατοτήτων  του λογιστικού – εμπορικού συστήματος μηχανογράφησης
  • Σχεδιασμός και παρακολούθηση υλοποίησης τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής