09/10/2014

Μελέτες

Στρατηγικές Επενδύσεις – Fast Track

Με το Νόμο 3894/2010 «Fast Τrack» ορίζεται η διαδικασία που επιταχύνει την αδειοδότηση “στρατηγικών επενδύσεων” που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα ή από σύμπραξη ιδιωτικού με δημόσιο. Η διαδικασία θα αναλαμβάνεται από έναν μόνο φορέα (one-stop-shop) με στόχο τη γρήγορη έκδοση αδειών υλοποίησης του έργου.

Επιχειρηματικά σχέδια

Η Uplink προσφέρει υπηρεσίες προετοιμασίας και σύνταξης του Business Plan. Τα business plans ή επιχειρηματικά σχέδια αποτελούν τη βάση για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, με την οποία χαράζεται η στρατηγική και προσδιορίζονται οι πόροι υλοποίησης της.

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Η Uplink εκπονεί οικονομοτεχνικές μελέτες οι όποιες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Την ανάλυση του Ανταγωνισμού του κλάδου, Τάσεις της Αγοράς και εκτίμηση της Ζήτησης, Εκτίμηση των αναγκαίων επενδύσεων σε εγκαταστάσεις εξοπλισμό κλπ, Οργάνωση και στελέχωση.

Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων

Η Uplink εκπονεί μελέτες αξιοποίησης ακινήτων, οι όποίες περιλαμβάνουν: Καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης των ακινήτων, Αποτύπωση και ανάλυση της αγοράς γης στην ευρύτερη περιοχή των ακινήτων κλπ.