09/10/2014

Επιχειρηματικά Σχέδια

Η Uplink προσφέρει υπηρεσίες προετοιμασίας και σύνταξης του Business Plan. Τα business plans ή επιχειρηματικά σχέδια αποτελούν τη βάση για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, με την οποία χαράζεται η στρατηγική και προσδιορίζονται οι πόροι υλοποίησης της.

Η εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μία επαναλαμβανόμενη, συστηματική εργασία που περιλαμβάνει:

 • Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος της αγοράς
 • Την ανάλυση και τις διαφαινόμενες τάσεις της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας / μεθοδολογίας
 • Ανάλυση του ανταγωνισμού και εκτίμηση της προοπτικής εξέλιξης του
  Ανάλυση των Πλεονεκτημάτων / Μειονεκτημάτων και Ευκαιριών / Κινδύνων (SWOT ανάλυση)
 • Επιλογή στρατηγικών στόχων
 • Επιλογή και εξέταση εναλλακτικών σεναρίων
 • Προσδιορισμός και ανάλυση του σεναρίου υλοποίησης (βάσης)
 • Προσδιορισμός των στόχων και σχεδιασμός επιμέρους δράσεων
 • Οικονομική ανάλυση
 • Ορισμός δεικτών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου