09/10/2014

Μελέτες Αξιοποίησης Ακινήτων

Η Νavigate Βusiness Solutions εκπονεί μελέτες αξιοποίησης ακινήτων, οι όποίες περιλαμβάνουν:

  • Καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης των ακινήτων
  • Αποτύπωση και ανάλυση της αγοράς γης στην ευρύτερη περιοχή των ακινήτων
  • Υπολογισμός της εμπορικής αξίας των ακινήτων (Εκτίμηση της Αξίας)
  • Χρηματοοικονομική μελέτη βελτιστοποίησης της απόδοσης των ακινήτων με εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης
  •