09/10/2014

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Η Uplink εκπονεί οικονομοτεχνικές μελέτες οι όποιες περιλαμβάνουν:

  • Την ανάλυση του Ανταγωνισμού του κλάδου
  • Τάσεις της Αγοράς και εκτίμηση της Ζήτησης
  • Εκτίμηση των αναγκαίων επενδύσεων σε εγκαταστάσεις εξοπλισμό κλπ
  • Οργάνωση και στελέχωση
  • Χρηματοοικονομικό μοντέλο προσομοίωσης – υπολογισμός οικονομικών μεγεθών
  • Υπολογισμός των συνολικών αναγκαίων κεφαλαίων
  • Ανάλυση ευαισθησίας
  • Δείκτες αξιολόγησης της επένδυσης