09/10/2014

Στρατηγικές Επενδύσεις – Fast Track

Με το Νόμο 3894/2010 «Fast Τrack» ορίζεται η διαδικασία που επιταχύνει την αδειοδότηση “στρατηγικών επενδύσεων” που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα ή από σύμπραξη ιδιωτικού με δημόσιο. Η διαδικασία θα αναλαμβάνεται από έναν μόνο φορέα (one-stop-shop) με στόχο τη γρήγορη έκδοση αδειών υλοποίησης του έργου.

Η επιτάχυνση των Στρατηγικών Επενδύσεων προκύπτει από την σύντμηση των προθεσμιών της αδειοδοτικής διαδικασίας με την θεσμοθέτηση συντομότερων και συγκεκριμένων προθεσμιών ανταπόκρισης στις εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στα πλαίσια του νόμου Στρατηγική χαρακτηρίζεται μία επένδυση όταν ισχύει τουλάχιστον μια από τις παρακάτω συνθήκες:

  • Το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από €100.000.000, ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης
  • Το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από €15.000.000, για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή €3.000.000 για επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA
  • Το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από €40.000.000 και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον 120 νέες θέσεις εργασίας
  • Από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας ή διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 600 θέσεις εργασίας ή
  • Το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από €5.000.000 για επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων του Μέρους Β’ του ν. 3982/2011 (Α’143)

Επικοινωνήστε μαζί για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της επένδυσης σας στο πλαίσιο του Fast Track και να δείτε πως έχουμε βοηθήσει σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα να ενταχθούν στα ευεργετήματα του νόμου ως Στρατηγικές Επενδύσεις.