Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

espa-neofuis-epixeirimatikotita
To Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού έχει προκηρύξει το Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 120 εκατ. €.
Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενισχύονται:

 • (α) άνεργοι
 • (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Οι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον το δηλούμενο εξ’ αυτής εισόδημα αντιπροσωπεύει εως και το 25% του συνολικώς δηλωθέντος εισοδήματος.
Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων των δύο κατηγοριών επιτρέπονται προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ):
Αγροδιατροφή / Ενέργεια / Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες / Εφοδιαστική Αλυσίδα /Περιβάλλον / Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) / Υγεία – Φάρμακα / Υλικά – Κατασκευές
Εξαιρούνται επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ύψος επενδυτικών προτάσεων έως 60.000€ με ποσοστό ενίσχυσης 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
Ηλεκτρονική Υποβολή από 17/03/2016 έως 27/04/2016.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Λειτουργικά,
  (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), έως 60% του προϋπολογισμού
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων,
  (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης), έως 8% του προϋπολογισμού
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις,
  έως 15% του προϋπολογισμού
 4. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού,
  έως 30% του προϋπολογισμού
 5. Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας,
  εως 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας (Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού ποσού άνω των 1500€ με υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης 3 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης).
 6. Προμήθεια αναλωσίμων,
  έως 15% του προϋπολογισμού
 7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων),
  έως 30% του προϋπολογισμού
 8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις,
  έως 24.000€ του προϋπολογισμού.
 9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας,
  έως 20% του προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες των κατηγοριών 4 και 5 δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνολικού π/υ.Η δαπάνη διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000€
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Περισσότερες Πληροφορίες
B. Παναγιωτόπουλος
τηλ: 210 9838760, κιν: 693 23163916
email: vpanagiotopoulos@uplink.com.gr