04/10/2014

Υπηρεσίες

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

Η Uplink προσφέρει υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης, υποβολής και υποστήριξης φακέλου κρατικών ενισχύσεων και διασφαλίζει την επιτυχία της κρατικής χρηματοδότησης.

Μελέτες

Η Uplink συνδυάζει την απαραίτητη εμπειρία, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τα σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία για την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών.

Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες

Οι Λογιστικές Υπηρεσίες που παρέχονται από την Uplink περιλαμβάνουν την επίβλεψη των Λογιστηρίων των πελατών ή και την πλήρη ανάληψη της τήρησης των λογιστικών τους βιβλίων (outsourcing).
Επίσης Η Uplink αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την παρακολούθηση του Κόστους των παρεχόμενων Υπηρεσιών, την εφαρμογή συστήματος Διοικητικής Λογιστικής, τον Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογιστικό Έλεγχο κοκ.