αλιεία

Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας ΕΠΑΛ 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ’ αριθμόν Ε(2007)6402/11/12/2007 Απόφασή της. Η αειφόρος ανάπτυξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα επιδιωχθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Οι πέντε άξονες πρωτεραιότητας του προγράμματος είναι οι εξής: – Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου – Υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία Read more about Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας[…]