09/10/2014

Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων

χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
Η Uplink προσφέρει υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης, υποβολής και υποστήριξης φακέλου κρατικών ενισχύσεων και διασφαλίζει την επιτυχία της κρατικής χρηματοδότησης με:

 • Την τεχνική αρτιότητα του φακέλου που θα υποβληθεί, ταυτίζοντας απόλυτα τις πραγματικές επενδύσεις με τις προδιαγραφές και τους όρους της κάθε προκήρυξης
 • Τη συνεχή και άμεση υποστήριξη του επενδυτικού φακέλου κατά όλες τις φάσεις εκτέλεσης των επενδύσεων (προετοιμασία, υποβολή, αξιολόγηση, έλεγχος και εκταμίευση της χρηματοδότησης)
 • Ειδικότερα οι υπηρεσίες συμβούλου για την χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων περιλαμβάνουν:

  • Έλεγχος Επιλεξιμότητας Επενδυτή και Επενδύσεων
  • Τεχνική Υποστήριξη στην φάση της επιλογής και διάρθρωσης των επενδύσεων
  • Προετοιμασία Επενδυτικού Φακέλου
  • Υποβολή & Αξιολόγηση Επενδυτικού Φακέλου
  • Παρακολούθηση κατά την Εκτέλεση των Επενδύσεων
  • Ολοκλήρωση Επενδύσεων, Έλεγχος και Εκταμίευση Επιχορήγησης
   Υποστηρικτικές Υπηρεσίες